Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ESPOS; ingeschreven bij de KvK onder nummer 01144498, gevestigd te Eelde, aan de Machlaan 5, 9761TK, Nederland. ESPOS levert Kassa Hardware en Kassa Software. Tevens geeft ESPOS advies over welke hardware te gebruiken en het inrichten van de Kassa software.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door ESPOS uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.
 4. Bescheiden: alle door ESPOS aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken.
 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en ESPOS, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en offertes tussen ESPOS en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door ESPOS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ESPOS en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien ESPOS niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat ESPOS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. ESPOS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.
 6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod ESPOS heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zonodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.
 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien ESPOS aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Prijzen en offertes

 1. Alle genoemde prijzen in de overeenkomst, offertes of in andere vorm gedane aanbiedingen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bijkomende kosten waaronder, maar niet uitsluitend, verzend- en behandelingskosten zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voormelde kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Eventuele kosten voor montage- of installatiewerkzaamheden komen te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.
 4. Een verstuurde offerte is tot 7 dagen na dagtekening geldig, tenzij ESPOS anders aangeeft.
 5. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 6. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt ESPOS het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 7. ESPOS kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ESPOS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is ESPOS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ESPOS anders aangeeft.
 10. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Betaling

 1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten. Betaling dient vooraf te geschieden.

2.Betaling dient te geschieden middels ideal of een factuur die wordt toegestuurd via de e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Als een factuur wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen 7 dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 5. Computerservice “Software”

 1. Een door Opdrachtgever afgesloten abonnement voor software of cloud toepassingen van ESPOS, verstrekt de opdrachtgever een gebruiksrecht voor deze software. De software loopt standaard af, elke januari van een nieuw kalenderjaar.2. Bij het afsluiten van een software abonnement ontvangt opdrachtgever een licentiecode. Deze licentie is wordt uitgegeven voor één opdrachtgever op één adres, gebruik op een extra adres “prive” van opdrachtgever voor naslagwerk is toegestaan. Het is opdrachtgever verboden dezelfde licentiecode te gebruiken voor meerdere filialen.
 2. Partijen zijn bevoegd het abonnement op te zeggen per e-mail, aan info@voordeligekassa.nl. De opzegging geldt vanaf het moment dat deze door ESPOS per e-mail is bevestigd.
 3. ESPOS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.
 4. De levering van software geeft alleen recht op het niet exclusieve eigen gebruik door opdrachtgever van de betrokken programma’s. Door het in ontvangst nemen van programma’s verplicht opdrachtgever zich tot het nemen van passende maatregelen ter voorkoming van gebruik door derden of misbruik door eigen personeel.
 5. Het is opdrachtgever verboden de broncode van de software te reverse engineeren of te decompileren.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor installatie en in gebruik name van de software. Ook is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het controleren van alle cijfers die het softwareprogramma weergeeft (gegevens betreffende omzet en dergelijke).
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de back-up van de software.
 8. ESPOS brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de software verbeteren. Voorts zal ESPOS ondersteuning leveren via de website en/ of e-mail.
 9. Het is opdrachtgever verboden de software in sub licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden middels verhuur, software-as-a-service constructies of anderszins.

Artikel 6. Verkoop van apparatuur

 1. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. ESPOS staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
 2. Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.
 3. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op opdrachtgever bij aflevering aan opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op opdrachtgever op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

Artikel 7. Garantie apparatuur

1 De door ESPOS geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

2 Deze garantie is beperkt tot:

productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,

3 Deze garantie vervalt:

bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van

het geleverde; bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

door verloop van 365 dagen na de dag van levering van het product;

Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 8. Kassasysteem leasen

 1. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend met een maand verlengd. Service, garantie en diensten inbegrepen.
 2. Opzegging geschiedt via de gebruikelijke communicatiemiddelen. De overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 9. Rechten van Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, databestanden, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij ESPOS. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, behoudens een boeteclausule van € 15.000,- per verhandeld en/ of gekopieerd exemplaar van de software.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Tenzij ESPOS een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, mag opdrachtgever één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.

Artikel 10. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of tussentijds beëindigt zal ESPOS alle gemaakte kosten, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van vijfentwintig procent aan opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Indien bij ESPOS door derden, welke in opdracht van ESPOS ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht zullen deze met een vermeerdering van vijfentwintig procent bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal ESPOS de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Indien de werkzaamheid is verricht of de zaak tot stand is gebracht door een derde in opdracht van ESPOS ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever en die van dien zelfde aard is zoals vermeld in lid 3, zal ESPOS ook deze volledig bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 11. Uitvoering werkzaamheden en levering producten

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft ESPOS het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. ESPOS is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
 2. ESPOS is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van diensten.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ESPOS geleden schade,
 2. Indien er gerede twijfel bij ESPOS bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is ESPOS bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ESPOS voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.
 3. ESPOS is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ESPOS kan worden gevergd.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ESPOS geleverde zaken blijven eigendom van ESPOS totdat opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens ESPOS.

Artikel 14. Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan ESPOS kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten kunnen, per e-mail of via de website worden ingediend. E-mail: info@voordeligekassa.nl. Website: www.voordeligekassa.nl/contact/.
 3. Indien een klacht gegrond is, dan heeft ESPOS de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient ESPOS het factuurbedrag te wijzigen naar ratio van de klacht.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of

dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 16. Overmacht

 1. ESPOS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ESPOS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ESPOS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, ESPOS hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 4. ESPOS heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat ESPOS zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. ESPOS heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als ESPOS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft ESPOS het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.
 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van ESPOS het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
 7. ESPOS is niet verantwoordelijk voor overmachtssituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ESPOS is beperkt tot de schade die te

beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van ESPOS wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag.

 1. ESPOS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt

verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 1. De conclusies van opdrachtgever, op basis van de overeenkomst van opdracht, zijn onderhevig aan interpretatie en deze conclusies kunnen afwijken van andermans interpretatie. ESPOS is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk voor.
 2. ESPOS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ESPOS en/of haar ondergeschikten.
 4. ESPOS is op generlei wijze aansprakelijk voor de kosten van claims, rechtszaken (inclusief juridische adviseurs en advocaatkosten) en de kosten voor arbitragecommissies, van opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht.

Artikel 18. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op opdrachtgever op het moment waarop zaken aan opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.